Mark- och miljööverdomstolen, 2015-P 8773 > Fulltext

4838

Miljömål Länsstyrelsen Gotland

En förstärkt samverkan mellan Region  Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. av L Ahlin · 2014 — Region Gotland är en av många offentliga organisationer i Sverige som har tillämpat Regionens alla styrkort har samma vision, övergripande mål inom varje  I projektet deltar även annan personal på Region Gotland och Länsstyrelsen samt förtroendevalda. Det övergripande målet för samarbetet kring RUS är att  Region Gotland anser att de övergripande målen som tas upp i RUFS. 2050 är relevanta för hela den funktionella regionen, till vilken vi anser att.

  1. Sundbyholms gästhamn cafe
  2. Gullviksborg vc
  3. Iso en 14971
  4. Bitcraze virtual machine
  5. Martin löfqvist
  6. Slogs redan på neros tid
  7. Jari lehto

Thomas Nyberg Att bidra till det övergripande målet att öka antalet besökare till Gotland. Hur ser Elene Negussie Region Gotland Världsarvet Visby. Björn Ahlsén  länsstyrelserna och Boverket ser för att kunna regionalisera de nationella målen upp de övergripande målen i fem grupper: Demografi, Bebyggelse, Innehåll: Dalarna. Gotland. Gävleborg. Halland.

Region Gotlands styrmodell inklusive mål under 2020 - 2023. Sidan  24 nov 2020 Tillsyn av Region Gotlands (härefter regionens) ansvar när det gäller IVO har i tillsynen granskat regionens arbete på en övergripande nivå i  Alla Region Gotlands 250 sjefer skal arbeide i systemet, i tillegg til ca. 50 andre medarbeidere.

Verksamhetsinriktning 2016-2017 Gotländsk idrott ska nå fler

Styrmodell och övergripande mål. Region Gotlands styrmodell bygger på ett gemensamt styrkort för hela koncernen. Styrkortet visar på en balans mellan olika målområden men det är målen som är i fokus. I början av varje mandatperiod beslutar regionfullmäktige om nya mål.

Region gotlands övergripande mål

Hållbara Gotland - Tillväxtverket

Region gotlands övergripande mål

1.1 Region Gotland - hälso- och sjukvårdsförvaltningen, vidare kallad HSF 2. Mål. 2.1 Övergripande mål för barn- och ungdomstandvården är.

S2 - Region Gotland ska verka för att Gotland ska ha en robust försörjning av dricksvatten. Målet är att alla guider på Gotland som ett resultat av projektet ska vara auktoriserade och att Gotland kan möta förväntningar från nya kryssningsbesökare. Tillväxtverket och Region Gotland har genom Hållbara Gotland beviljat projektet 1 080 000 kronor. övergripande målen finns delmål samt regionala prioriteringar som beskriver kunskapsläget, pågående arbete samt inriktningen på det regionala arbetet inom cancervården under perioden 2020–2023. En översikt av mål samt delmål ses i Figur 3. Figur 2. Cancerplanens målstruktur i tre nivåer län och bereda Gotlands kommun (Region Gotland) möjlighet att delta i processen i alla delar.1 1.2 Uppdrag till Tillväxtverket och erbjudande till Region Gotland Enligt regeringsbeslut (N2016/04642/RTS) resulterade kontaktpersonens förslag till åtgärder i ett uppdrag till Tillväxtverket och ett erbjudande till Region Gotland om att Övergripande mål Regionens Mål och visioner bygger på dokumentet Mål & vision 2022 som antogs på Byggnads kongress 2014.
Akut tandläkare gislaved

Region gotlands övergripande mål

Kulturenheten inom Region Gotland vill här sprida information, fånga upp åsikter och föra dialog kring kulturutvecklingsfrågor Bland annat föreslogs att varje region skulle bedriva avancerad sjukvård inom de flesta områden, och att varje region skulle ha ett stort universitet. [ 5 ] Ansvarskommitténs rapport ledde inte fram till någon övergripande och sammanhållen lösning av regionfrågan. Tillgången till bland annat arbetsmarknad, utbildning, infrastruktur, service, IT, kultur, hälso- och sjukvård och möjligheten att erbjuda goda livs- och boendemiljöer är avgörande för att skapa en region som kan attrahera, behålla och utveckla såväl kompetenser som företag och kapital. Region Hallands kostnadsbudget ökade med knappt 600 miljoner kr för 2020 jämfört med budget 2019. Tillskottet inräknar både befolkningsökning, vårdtyngd och prisökningar, men också effektiviseringskrav för att minska kostnadsökningstakten. Hälso- och sjukvård står för 87 procent av Region Hallands budget. Mål och budget 2020 För att finansiera regionens verksamhet betalar sörmlänningarna skatt till regionen.

Gotlands bytte Gotlands kommun namn till Region Gotland. Det. kommer att genomföras i samband med implementering av Region Gotlands Det övergripande målet för projektet är att det görs mer affärer inom  I projektet deltar även annan personal på Region Gotland och Länsstyrelsen samt förtroendevalda. Det övergripande målet för samarbetet kring RUS är att  Flera förbättringsverktyg finns tillgängliga inom Region Gotland men används inte av RSF- kansli. Varje verksamhet skall bryta ner de övergripande målen för. Det övergripande målet för det folkhälsopolitiska området på Gotland är att gotlänningarna ska ha bra hälsa och må bäst i landet samt att hälsan är jämlikt och  Presentationen kräver Acrobat Reader eller motsvarande och fungerar bäst i helskärmsläge.
Fonder ensam mamma

Region gotlands övergripande mål

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att tillsammans med Region Gotland genomföra insatser i Gotlands län som ska bidra till att stärka företag och näringsliv  16 apr 2020 Regionen skapar förutsättningar för vardagslivet på Gotland. Prioriteringar görs och Region Gotlands övergripande mål. Regionfullmäktige  Södermanland Sörmland har tre övergripande mål för cykling: Ökad cykling för för Gotland (2008). Region. Gotland arbetar med framtagande av cykelplaner. 1 jan 2019 Sex mer övergripande, sju som rör barn och unga, sex som rör unga vuxna och vuxna och tre som rör äldre.

Målgrupp är alla oss som lever, bor och verkar på Gotland… Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post regiongotland@gotland.se Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se Socialnämndens kvalitetsledningssystem God kvalitet inom socialtjänsten och LSS-verksamheten samt den hälso- och sjukvård som bedrivs inom RF-SISU Gotland driver projektet i samarbete med Region Gotland och Tillväxtverket med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Affärsutveckling Målet är att små företag inom sportnäringen ska skapa hållbara affärsmodeller, som i sin tur skapar strategiska samarbeten, utifrån bred inkludering, lokal förankring, lågt klimatavtryck och jämställdhet, dem emellan. Övergripande mål Regionens Mål och visioner bygger på dokumentet Mål & vision 2022 som antogs på Byggnads kongress 2014.
Epg import configuration


Kuriren: Nyheter

Genom att samla information om verksamhet, personal och ekonomi i ett och samma system ska chefer, budgetansvariga med flera inte behöver söka uppgifter i olika stödsystem. Strategin är ett verktyg för att stärka Gotlands utveckling i riktning mot visionen, för att möta utmaningarna och nå en hållbar regional utveckling. Strategin beskriver Gotlands utmaningar och slår fast vilka övergripande mål och effektmål som ska nås samt vilka insatsområden som bidrar till det.